Potrzebujesz doradztwa lub pomocy księgowej?
Koniecznie zadzwoń do nas! 32 282 91 41
Wybierz język polski Wybierz język angielski

NIP na paragonie od 1 stycznia 2020

Od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Z nowo dodanego art. 106b ust. 5 ustawy o VAT wynika, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby VAT, czyli numer NIP. Z uwagi na to, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie NIP nabywcy, wystawianie faktur na podstawie paragonów zawierających NIP nabywcy będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność. Gdy sprzedawca nie będzie miał technicznej możliwości wpisania NIP na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę jako podatnik - wtedy sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu w kasie rejestrującej, tylko od razu wystawić fakturę.

Nowa sankcja w VAT

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem art. 106b ust. 5, organ podatkowy ustali mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty VAT wykazanego na tej fakturze.
Ponadto w ustawie o VAT pojawił się nowy art. 109a, zgodnie z którym w przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera NIP, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustali mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Zmiana przepisów wprowadzająca NIP jako obowiązkowy element paragonu, na podstawie którego ma zostać wystawiona faktura dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Od 1 stycznia 2020 r. przepisy w zakresie wystawiania faktur dla osób prywatnych do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej nie ulegną zmianie. Tak jak obecnie, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika będzie należało dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Dla przypomnienia: zgodnie z art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy (z pewnymi wyjątkami), jeśli nabywca (tj. osoba prywatna) w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, bądź otrzymano całość lub część zapłaty wystąpi z żądaniem wystawienia faktury, sprzedawca dokument taki musi wystawić. Przy czym ustawodawca w art. 106i ust. 6 ustawy określił dwa terminy, w jakich należy wystawić fakturę na żądanie nabywcy, w zależności od momentu, w którym nabywca zgłosi żądanie jej wystawienia.
Jeżeli z takim żądaniem nabywca wystąpi do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż lub otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę taką należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż (otrzymanie całości bądź część zapłaty). Natomiast jeśli żądanie zostanie zgłoszone po upływie miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż, to wówczas fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania.